പ്രവാസി പെൻഷൻ 3000 രൂപയാക്കും; ക്ഷേമനിധിക്ക് ഒമ്പത് കോടി

തിരുവനന്തപുരം: നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ പെൻഷൻ തുക 3000 രൂപയായി ഉയർത്തി ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം. അതേസമയം, നാട്ടിൽതിരിച്ചെത്തിയവരുടെ ക്ഷേമനിധി അംശാദായം 200 രൂപയും വിദേശത്തുള്ളവരുടേത് 350 രൂപയായും വർധിപ്പിച്ചു. വിദേശത്തുള്ളവരുടെ പെൻഷൻ 3500 രൂപയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിക്കായി 9 കോടി രൂപയും തൊഴിൽ പുനരധിവാസത്തിന് 100 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.

പ്രവാസി തൊഴിൽപദ്ധതി ആദ്യഘട്ടം നടപ്പാക്കിയ ശേഷം 2021 അവസാനം മൂന്നാം ലോകകേരള സഭ വിളിച്ചു ചേർക്കും. ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഓൺലൈൻ ആയി പ്രവാസി സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും.